New Student and Family Progams

103 Preska Residence Community 

Mankato, MN  56001

507-389-5498

newstudent@mnsu.edu

Address: 103 Preska Residence Community
Phone: 507-389-5498
Email: nicole.stock@mnsu.edu

Address: 103 Preska Residence Community
Phone: 507-389-5498
Email: riley.devenport@mnsu.edu

Address: 103 Preska Residence Community
Phone: 507-389-5498
Email: newstudent@mnsu.edu

Address: 103 Preska
Phone: 507-389-5498
Email: nimotallahi.quadri@mnsu.edu

Address: 103 Preska Residence Community
Phone: 507-389-5498
Email: peg.mudroch.2@mnsu.edu